Autorizaţia de construire sau desfiinţare in 2014-2015

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Index articole

 

REDACTAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de către structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale, ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea “Formularul-model F.11 – AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE”, în conformitate cu documentaţia prezentată.

Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind:

a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, staţionări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);

b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate;

c) măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.);

d) măsurile de securitate la incendiu.

În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct. 3 din “Formularul-model F.11 – AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE” emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din “caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată până la … “, inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului autorizat.

În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).

Documentaţia tehnică – D.T. (D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E., după caz) constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ştampila “VIZAT SPRE NESCHIMBARE”, prevăzută în “Anexa nr. 5 – Model Ştampilă VIZAT SPRE NESCHIMBARE”, pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului odată cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.

SEMNAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale, după caz, potrivit competenţelor prevăzute la art. 4 din Lege.

Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

În absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, delegarea de către primar a competenţei de emitere a autorizaţiilor este interzisă.

 
Free Joomla! templates by Engine Templates
loading...